ÄRENZDALLGEMEINDEFakten über die Ärenzdallgemeinde

 
 

   

  Kanton :
  Diekirch
  Distrikt :
  Diekirch
  Fläche :
  3976 ha
  Einwohner :
  2013

  André Kirschten
  Bourgmestre
  Bob Bintz
  Echevin 1er en rang
  Carole Krier (épouse Vital)
  Echevin 2e en rang
  Jean-Pierre Schmit
  Echevin 3e en rang
  Daniel Baltes
  Conseiller
  Claude Hoffmann
  Conseiller
  Eugène Unsen
  Conseiller
  Francis Ries
  Conseiller
  Marc Feller
  Conseiller
  Léonard Wies
  Conseiller
  Bastia Steve
  Conseiller

  www.aerenzdall.lu


  Administration communale de Medernach
  26, rue Savelborn, L-7660 Medernach
  Tel : 83 73 02 - 1 Fax : 87 96 65

  www.medernach.lu - secretariat@medernach.lu

  Gemeng Iermsdref
  23, Gilsdreferstrooss, L-9366 Iermsdref
  Tel : 83 73 85 - 1 Fax : 83 73 85 -50

  www.ermsdorf.lu - ermsdorf@pt.lu